BoEli s.r.o.

Cieľom spoločnosti BoEli s.r.o. je spokojnosť našich klientov s dobre vykonanou prácou, prevádzanou kvalifikovanými osobami v súlade s platnými STN, právnymi predpismi, ostatnými predpismi, dosiahnutými vedeckými a technickými poznatkami.

Našou ambíciou je budovanie nadštandardných vzťahov nielen so súčasnými, ale i potenciálnymi zákazníkmi a obchodními partnermi, čo ako veríme, sa stáva pevným základom zabezpečujúcim spokojnosť našich klientov.

Samozrejmosťou je uzavreté poistenie za škody spôsobené pri výkone povolania.

Zrealizujeme pre Vás:

- odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických (inštalácií budov, bleskozvodov, elektrických spotrebičov a náradia, elektrických častí strojov),
- odstraňovanie zistených závad počas výkonu revízií a po vykonaných revíziách,
- pravidelné kontroly a údržbu elektrickej inštalácie,
- výstavbu a rekonštrukciu elektrických inštalácií v rozsahu oprávnenia.