BoEli s.r.o.

Často kladené otázky

Mnoho ľudí zaujíma najmä cena za realizáciu stavebných prác, resp. elektroinštalačných prác a cena za vykonanie Odborných prehliadok a Odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení.
Na otázku ceny je potrebné nazerať zo širšieho hľadiska, čo vedie k ďalším otázkam. Vyberáme tie najčastejšie:

Aká je cena za elektromontážne práce alebo za revízie?

Táto suma sa nedá zovšeobecniť. Na jej výšku vplýva rozsah potrebných prác.
Cena sa dá určiť dvomi spôsobmi:
1) Na základe predloženej dokumentácie stavby a z nej zostaveného výkaz-výmeru.
2) Po osobnej obhliadke priestorov a konzultácie s objednávateľom na základe ktorej je zostavený ponukový rozpočet.

Čo je výkaz-výmer?

Výkaz-výmer je vyjadrený súborom položiek (popisov) stavebných prác a dodávok materiálu, s uvedením merných jednotiek (napr. ks, súb., m,...) a ich množstva vo forme tabuľky. Základná funkcia výkaz-výmeru je popísať stavebný objekt tak, aby obe strany mali o ňom rovnakú a jednoznačnú predstavu.

Zhotoviteľ pri oceňovaní diela nemení rozsah a obsah výkaz-výmeru, nepridáva a nemaže vzorce, riadky, stĺpce, bunky tabuľky. Zhotoviteľ vkladá iba svoje identifikačné údaje, jednotkové ceny a poznámky. Pokiaľ zhotoviteľ uvažuje s dodávkou ekvivalentného materiálu uvedie túto zmenu v príslušnom riadku k materiálu ku ktorému sa táto zmena vzťahuje. Rovnako v príslušnom riadku uvedie aj ďalšie položky, ktoré sú touto zmenou nahradené. Pokiaľ subdodávateľ v priebehu tvorby rozpočtu odhalí nezrovnalosť medzi predloženou dokumentáciou a výkaz-výmerom je oprávnený zaslať zadávateľovi žiadosť o vysvetlenie nezrovnalostí.

Ako vyhodnotiť predložené ponuky?

Pri vyhodnocovaní predložených ponúk sa kontroluje autentickosť všetkých buniek tabuľky, ich obsah, vzorce, rozsah rozpočtu oproti pôvodnému výkaz-výmeru.

Aké sú pravidlá pri oceňovaní výkaz-výmeru?

Ceny a množstvá sa v rozpočte zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Cena sa zaokrúhľuje tak, aby túto cenu bolo možné zaplatiť platnými bankovkami a mincami. Stavebný rozpočtový softvér má štandardne zaokrúhľovanie nastavené na tri desatinné miesta. Dá sa to však jednoducho prestaviť.
Mnoho projektantov zabúda na túto zmenu nastavení. Venujte tomu pozornosť, predídete tak problémom pri fakturácií.

Čo vplýva na výšku ceny?

Cena pozostáva z nákladov na materiál, mzdy, ostatných priamych nákladov, režijných nákladov, nákladov na poddodávky, odvodov, daní a zisku.

Výrazne nízka cena môže znamenať nezabezpečenie niektorej zákonnej povinnosti. Môže to tiež znamenať, že dielo realizuje dodávateľ, s ktorým osoba vykonávajúca práce nemá založený pracovnoprávny vzťah. V takom prípade vzniká problém s náhradou za prípadné škody.

Na čo je potrebné poistenie?

Poistenie v podstate slúži na prenos rizika, resp. rozloženie straty poisteného na všetkých poistených. V prípade ak pre Vás pracuje živnostník, tento za prípadné škody ručí celým svojim majetkom, obchodné spoločnosti ručia do výšky splateného základného imania.

Treba rozlíšiť dva typy poistenia:
1) Poistenie stavby - toto poistenie uzatvára stavebník (objednávateľ),
2) Poistenie za škody spôsobené pri výkone povolania - toto poistenie má uzavreté zhotoviteľ (dodávateľ prác).

Odporúčame vyžadovať pri podpise zmluvy preukázanie poistenia za škody spôsobené pri výkone povolania. Uplatnenie škody u poisťovne bude určite jednoduchšie ako vymáhanie náhrady škody súdne. Chránite sami seba!

Ako jednať o cene?

Cena stavebných prác sa obvykle určuje podľa individuálnej kalkulácie nákladov za dodávku dohodnutého materiálu a prác. Je dohodnutá pri kúpe a predaji tovaru alebo služby medzi kupujúcim a predávajúcim. V zásade sa o cene vyjednáva pred uzavretím zmluvy o dielo. Po uzavretí zmluvy prípadnú zmenu ceny riešia dojednania samotnej zmluvy. Ak jednáte o cene, tak pre výšku ceny je podstatná záručná doba, kvalita materiálov, dĺžka realizácie diela a iné požiadavky, resp. ponúknuté služby a materiál. Na cenu vplýva aj kvalita predloženej dokumentácie stavby a výkaz-výmeru.

Čo je dokumentácia stavby? Ako si ju zabezpečiť?

Dokumentácia stavby je projektová a iná dokumentácia potrebná na posúdenie nárokov a účinkov stavby, na prípravu a na uskutočnenie stavby a na uvedenie dokončenej stavby do užívania alebo do prevádzky. Na zabezpečenie projektovej dokumentácie Vám odporúčame obrátiť sa na kvalifikovaného projektanta.
Taktiež odporúčame požadovať od projektanta všetky potrebné vyjadrenia dotknutých úradov. Vyhnete sa tak problémom pri zapracovaní ich pripomienok do dokumentácie.

Čo by mal obsahovať projekt?

Projekt Vám dodá projektant. Podľa projektu sa realizujú všetky práce a overuje sa bezpečnosť výsledného diela.

Projekt väčšinou obsahuje nasledujúce diely:
A) sprievodnú správu,
B) súhrnnú technickú správu,
C) celkovú situáciu stavby,
D) koordinačný výkres stavby,
E) dokumentáciu a stavebné výkresy s technickými správami pre jednotlivé profesie ako sú:

- Architektonické a stavebné riešenie (ASR) (starý stav, nový stav - pôdorysy, rezy, búracie práce, výkazy výrobkov, podláh, okien, dverí a ďalšie),
- Statika (Sta),
- Zdravotechnika (ZTi) (rozumej Voda, Kanál),
- Vykurovanie (ÚK),
- Elektroinštalácia (Eli) (rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, ekvipotenciálne pospájanie, schéma rozvádzačov, prípadne výkaz káblov, knihu svietidiel a ďalšie),
- Bleskozvod a uzemnenie,
- Štruktúrovaná kabeláž (ŠtK) (počítačové rozvody, telekomunikačné a televízne rozvody, komunikačný systém, elektronická kontrola vstupov - prístupový systém a ďalšie),
- Vzduchotechnika a klimatizácia (VzT),
- Meranie a regulácia (MaR),
- Elektrická požiarna signalizácia (EPS),
- Hlasová signalizácia požiaru (HSP),
- Projekt organizácie výstavby (POV),
- Celkové náklady stavby (CNS),
- Položkovitý rozpočet vytvorený stavebným rozpočtovým softvérom pracujúcim s databázou cien stavebných prác (napr. Cenkros, Kalkulus a pod.),
- Výkaz-výmer (VV),
- Ďalšie doklady (napr. požiarny projekt).

Projektant elektroinštalácií má vydať aj vyhlásenie o zodpovednosti projektanta. Viac o vyhlásení sa dozviete na stránke Národného inšpektorátu práce.

Ako vybrať dodávateľa?

Či už hľadáte dodávateľa dokumentácie stavby (projektanta), stavebnú spoločnosť alebo profesistu (napr. elektrikár) zameriavanie sa iba na cenu nie je ideálne. Je potrebné prihliadať na dĺžku realizácie, záručnú dobu a samozrejme kvalitu prác, čo je do istej miery závislé aj od materiálneho vybavenia dodávateľa stavby.

Čo potrebujem predložiť k revíziám?

Požiadavky na podklady k vykonaniu revízií uvádzajú príslušné zákony, vyhlášky a normy. V úplnej skratke je možné uviesť aspoň:

A) pre východiskovú revíziu:

- projektovú dokumentáciu, protokol o určení vonkajších vplyvov,
- certifikáty, atesty, vyhlásenia o zhode použitých výrobkov, návody.
- Rozhodne je k vykonaniu revízií potrebné predložiť vyhlásenie o zhode a osvedčenie o vykonaní kusovej skúšky rozvádzača!
K rozvádzaču musíte mať schému zapojenia rozvádzača a návod na prevádzku a údržbu.
Rozvádzač musí mať výrobný štítok s predpísanými údajmi a musí byť označený bezpečnostnými symbolmi!
Istiace prvky v rozvádzači musia byť popísané („označené, ktorý istič je na čo, resp. pre ktorý obvod"),
- vyhlásenia o zodpovednosti projektanta a vyhlásenie zodpovednosti montážnej organizácie.
Pokiaľ ste nemali vypracovaný projekt, tak predložíte iba vyhlásenie montážnej organizácie.

Upozorňujeme, že pri východiskovej revízií je v zmysle čl.6.4.4.1 normy 33 2000-6 možné vydať revíznu správu až po odstránení všetkých chýb a nedostatkov!

B) pre periodickú revíziu:

- okrem spomínaných dokladov je potrebné predložiť aj predchádzajúcu revíznu správu.

Záverom by sme radi uviedli, že každý projekt je jedinečný. Naše odporúčanie je obrátiť sa na skúseného projektanta, dodávateľa, či revízneho technika a konzultovať Vaše požiadavky priamo s ním.